PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Materská škola DEDINSKÁ 1/1 v Žiline oznamuje, že zápis do MŠ na školský rok 2022/2023 sa bude konať v dňoch od 11. mája do 13. mája 2022.

Žiadosti na predprimárne vzdelávanie možno podávať nasledovným spôsobom:

 • e-mailom na adresu MŠ –ms.strazov@gmail.com – vyplnené tlačivo bude potrebné vytlačiť, podpísať oboma zákonnými zástupcami dieťaťa a poslať naskenované na e-mailovú adresu školy.
 • Poštou na adresu školy – Materská škola Dedinská 1/1, Žilina 010 01
 • Osobne v kancelárii riaditeľky školy, pričom je potrebné rešpektovať :
 • dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení – prekrytie tváre respirátorom, dezinfekcia rúk,
 • časové rozhranie od 8:00 hod. – do 14:00 hod. (11:30 – 12:00 h. obed),

Deti do materskej školy sa  prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní. Žiadosť na predprimárne vzdelávanie si môžete stiahnuť na http://msdedinska.zilina.sk v Menu v priečinku ,,Tlačivá na stiahnutie“.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

Podmienky sú stanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona č. 245/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na predprimárne vzdelávanie budú prednostne  prijímané :

 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,(dieťa, ktoré do 31.8.2022 dosiahne päť rokov veku),
 • deti na predprimárne vzdelávanie s trvalým pobytom v spádovej oblasti danej materskej školy,
 • deti, ktoré dovŕšia šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť, t.j. deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 • ak to kapacita materskej školy dovoľuje, prednostne sú prijímané deti s trvalým pobytom v meste Žilina,

Spádové MŠ pre nových predškolákov určené vo VZN č. 13/2021, ktorým sa určuje územie: pre spádové MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina. Ak to kapacitné možnosti MŠ umožňujú, prijíma aj deti mimo svojej spádovej oblasti.

 Ostatné podmienky prijímania detí  :

 1. deti, ktoré dovŕšili k 31.8.2021 tri roky,
 2. deti, ktorých súrodenci navštevujú našu MŠ,

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou 24.3.2022 (v zmysle §59 ods.1,2 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov, v zmysle §3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. v znení vyhlášky č.308/2008 Z. z. o materskej škole).

V prípade, že pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné predložiť:

 • vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od pediatra,

Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ písomne do 30. júna 2022.