Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ – zmena

Milí rodičia,
v zmysle VZN č. 25/2019 je výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 20,-€.
Mesačný príspevok sa uhrádza na č. účtu MŠ: IBAN SK13 5600 0000 0003 5537 4001.
Informácia pre príjemcu: MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA MESIAC A ROK, za ktorý sa platba realizuje.
Mesačný príspevok je potrebné uhradiť tak, aby najneskôr 18. deň v mesiaci už bol na účte MŠ.
Príspevok sa neuhrádza podľa odseku 2 VZN č.13/2019 za dieťa:
a) ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.