O materskej škole

Naša materská škola

Materská škola sa nachádza v prímestskej časti mesta Žiliny -v časti Strážov. Je umiestnená v budove bývalej ZDŠ na prvom poschodí. Materská škola je jednotriedna, s právnou subjektivitou. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov. Našim cieľom vo všetkých výchovno-vzdelávacích oblastiach, t.j. percentuálno – motorickej, kognitívnej a sociálno – emocionálnej, je umožniť deťom cez vlastné zážitky a pocity spoznávať seba, ľudí okolo seba, prírodu a kultúru.

Zameranie MŠ: environmentálna výchova.
Prostredníctvom vlastných zážitkov a pocitov spoznávať rovnováhu v prírode a v prostredí, v ktorom žijeme. Uvedomovať si dôležitosť symbiózy medzi prírodou a človekom. Viesť deti a dospelých k recyklovaniu, triedeniu odpadu, prevencii znečistenia prostredia. V materskej škole a doma prejavovať pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu.

Prevádzka MŠ: denne v týždni od 6,30 hod. do 16,00 hod.

Prijímanie detí do MŠ: na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Poplatky: mesačný poplatok za pobyt 3 – 5 ročného dieťaťa v materskej škole je 35.- €  od 1.1.2024 (platba sa realizuje do 12. dňa v mesiaci), deti jeden rok pred vstupom do ZŠ poplatok neuhrádzajú.

Stravovanie a poplatok za stravu: Súčasťou materskej školy je výdajná školská jedáleň. Strava sa denne dováža zo školskej jedálne pri Základnej škole, Limbová 30, 010 07 Žilina, vedúca školskej jedálne Ing. Mária Segiňová.

 

Rada školy pre MŠ Dedinská 1/1 Žilina:
predseda:  Petra Panáková 
členovia: Ing. Mariana Mináriková,  Tatiana Zuberová,  Mária Milová, Ing. Anton Kozlík

Fotogaléria priestorov materskej školy: